VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY – GLOBEX stroje s.r.o.

 1. Smluvní vztah

My, GLOBEX stroje s.r.o., IČO 17703085, prodáváme veškeré zboží, jako jsou zejména stroje, příslušenství, náhradní díly, spotřební materiály a další zboží, a provádíme veškeré dodávky a poskytujeme veškeré služby našim zákazníkům výhradně na základě níže uvedených obchodních a dodacích podmínek. Tyto obchodní a dodací podmínky se vztahují i na veškerý náš prodej a dodávky zákazníkovi v budoucnu. Vznášíme námitky proti všem již existujícím nebo v budoucnu existujícím protichůdným obchodním podmínkám zákazníka.

 

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky se nevztahují na dodávky a/nebo služby pro spotřebitele.

 

Naše nabídky, jakož i veškeré naše údaje v nabídkách, cenících, katalozích, oznámeních, reklamních dokumentech, na internetu a podobně jsou vždy nezávazné, pokud jejich závaznost zvlášť a výslovně písemně nedeklarujeme.

 

Závazek k dodání nebo poskytnutí služby vůči našemu zákazníkovi vzniká až na základě našeho výslovného písemného přijetí, včetně zaslání e-mailem, písemné objednávky našeho zákazníka, přičemž se vztahuje i na internetové objednávky zákazníka na námi nabízené zboží prostřednictvím internetu. Zákazník je vázán svou objednávkou po dobu 30 dnů ode dne, kdy jsme tuto objednávku obdrželi. Pokud se poté naše potvrzení objednávky nebo jiná prohlášení odchylují od objednávky zákazníka, je zákazník povinen nám tuto odchylku neprodleně písemně oznámit.

 

 1. Dodací podmínky

Objednané zboží musí být zákazníkem vyzvednuto na dohodnutém místě v pracovní době do 8 kalendářních dnů od oznámení o připravenosti k dodání. Dodávka se provádí „ze závodu“ (INCOTERMS 2020). Nebezpečí náhodného zničení, náhodné ztráty a/nebo náhodného poškození zboží přechází na zákazníka na začátku nakládky, nejpozději však po uplynutí 8 dnů lhůty pro vyzvednutí. Nejsme povinni nakládat zboží na dopravní prostředek, který zboží vyzvedává. Pouze v případě zvláštní výslovné písemné dohody odesíláme zboží zákazníkovi. Zaslání se vždy provádí „ze závodu“ na náklady a od počátku nakládky na riziko zákazníka. Místo nakládky, dopravce, druh zaslání a způsob zaslání určujeme výhradně my. Totéž platí, pokud je zboží dodáno nebo odesláno některým z našich dodavatelů přímo zákazníkovi. Za škody při nakládce a/nebo přepravě, ať už jakéhokoli druhu, neručíme, s výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo našeho úmyslu v souvislosti s poškozením. Pojištění přepravy se uzavírá pouze na zvláštní žádost zákazníka.

 

Snažíme se co nejlépe dodržovat dohodnuté dodací lhůty. Nikdy však za termíny dodání neručíme ani je negarantujeme. Jsme oprávněni dodávat po částech. Jakékoli komplikace týkající se dodávky včetně zpoždění dodávky na straně našich dodavatelů nás opravňují k prodloužení dodací lhůty nebo k částečnému či úplnému odstoupení od smlouvy. Nároky zákazníka na náhradu škody z důvodu opožděné nebo opomenuté dodávky jsou vyloučeny s výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo našeho úmyslu v souvislosti s opožděním nebo opomenutím dodávky.

 

Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží nebo v případě závazku platby předem v prodlení s platbou nebo pokud neplní povinnosti spolupráce, přechází tímto na zákazníka nebezpečí náhodného zničení, ztráty a/nebo poškození zboží. Jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu všech nevýhod, které vznikly v důsledku nepřevzetí zboží nebo opomenuté/opožděné součinnosti zákazníka. Jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu za všechny nevýhody, které vznikly v důsledku nepřevzetí, nezaplacení nebo opomenuté/opožděné spolupráce zákazníka. Dále jsme v takovém případě oprávněni podle vlastního uvážení uskladnit zboží na riziko a náklady zákazníka a/nebo částečně nebo zcela odstoupit od smlouvy s výpovědní lhůtou nejméně 8 kalendářních dnů. V případě, že odstoupíme od smlouvy zcela nebo zčásti, je zákazník povinen zaplatit nám smluvní pokutu ve výši 30 % hrubé ceny zboží dotčeného odstoupením od smlouvy, která je nezávislá na existenci nebo prokázání škody, a dále je povinen nahradit nám veškeré škody a nevýhody nad rámec smluvní pokuty, které nám v důsledku odstoupení od smlouvy vzniknou.

 

 1. Ceny

Není-li uvedeno jinak, veškeré informace o cenách se chápou jako čisté ceny „ze závodu“ plus náklady na balení a zákonnou daň z přidané hodnoty. Jakékoli slevy nebo rabaty z ceníkových cen poskytnuté/přislíbené zákazníkovi jsou vždy platné pouze za podmínky úplné a včasné úhrady všech faktur.

 

V případě, že nás zákazník pověří nakládkou a/nebo odesláním zboží, nese zákazník veškeré náklady vzniklé v souvislosti s nakládkou a/nebo přepravou, jako jsou zejména náklady na přepravu, případné pojištění přepravy, naše zpracování, jakož i veškeré poplatky, včetně dovozních a vývozních cel.

 

 1. Platební podmínky

Jsme oprávněni kdykoli fakturovat dohodnutou odměnu za dodání/poskytnutí služby a/nebo požadovat částečnou/úplnou zálohu a/nebo zajištění plateb (např. bankovní záruky, bankovní úvěry), i když to není výslovně dohodnuto. V případě objednávky zákazníka přes internet je zákazník povinen zaplatit celou úplatu v čisté výši bez srážek a bez poplatků nejpozději při dodání zboží.

 

Není-li dohodnuto jinak, jsou všechny faktury splatné bezodkladně před dodáním k úhradě v čisté výši bez srážek a bez poplatků. Platby se považují za uskutečněné až po zaúčtování na náš účet. Místem plnění jakéhokoli platebního závazku je sídlo našeho podniku.

 

Chybně uvedené údaje v našich nabídkách, potvrzeních objednávek nebo fakturách nemají vliv na plnou platební povinnost zákazníka ani na lhůtu splatnosti. Chybné přeplatky zákazníka opravíme formou dobropisů.

 

Úroky z prodlení v případě prodlení s platbou činí 1,0 % měsíčně. Pokud je zákonná sazba úroků z prodlení vyšší, jsme oprávněni požadovat zákonné úroky z prodlení. V případě prodlení se splátkou musí zákazník uhradit veškeré náklady na upomínky, inkasní agentury i mimosoudní a soudní vymáhání advokátem ve výši stanovené v sazebníku.

 

V případě, že je zákazník v prodlení, byť jen s částí platby, platí právní důsledky v případě prodlení; nad rámec toho jsme oprávněni dle vlastního uvážení:

 

– odstoupit částečně nebo zcela od všech dosud nesplněných smluv, přičemž v takovém případě je zákazník povinen zaplatit nám smluvní pokutu ve výši 30 % z hrubé ceny zboží dotčeného odstoupením od smlouvy, která je nezávislá na zavinění a na existenci nebo prokázání škody, a dále je povinen nahradit nám veškeré škody a nevýhody, které nám vzniknou v důsledku jeho prodlení a/nebo našeho odstoupení od smlouvy; a/nebo

 

– požadovat po zákazníkovi náhradu za všechny nevýhody spojené s prodlením a případným odstoupením od smlouvy; a/nebo

 

– odložit/zadržet vlastní závazky až do obdržení nezaplacené platby; a/nebo

 

– přiměřeně prodloužit naši dodací lhůtu; a/nebo

 

– okamžitě prohlásit za splatné všechny naše otevřené pohledávky vůči zákazníkovi vyplývající z jakékoli smlouvy („Terminsverlust“); a/nebo

 

– okamžitě účtovat zákazníkovi všechny slevy/snížení, které jsme poskytli/sjednali na všechny dosud nezaplacené objednávky zákazníka.

 

 1. Zákaz započtení a zadržení pohledávek

Zákazník není oprávněn zadržovat své platební závazky vůči nám, ať už z jakéhokoli důvodu a v jakékoli výši, a/nebo je započítávat proti svým případným pohledávkám vůči nám.

 

 1. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do obdržení celé úhrady kupní ceny, včetně všech nákladů a úroků, které nese zákazník.

 

6.1. Zákazník si vyhrazuje právo na výhradu vlastnického práva k dodanému zboží.

 

Zákazník je povinen skladovat zboží s výhradou vlastnictví s péčí řádného hospodáře odděleně od ostatního zboží a je povinen toto zboží na vlastní náklady řádně pojistit proti všem rizikům. Zákazník je povinen náš majetek zřetelně označit na samotném zboží s výhradou vlastnictví a rovněž jej vhodnou formou zaznamenat ve svém účetnictví.

 

Již nyní na nás zákazník postupuje veškeré pohledávky z pojistných smluv týkajících se zboží s výhradou vlastnictví.

 

Pokud je zákazník distributorem, je oprávněn prodávat zboží s výhradou vlastnictví v rámci své běžné obchodní činnosti. Prodej nemá za následek ztrátu našeho majetku. V případě složení nebo smíchání s jiným zbožím, které není v našem vlastnictví, vzniká spoluvlastnictví v poměru prodejních cen. Oprávnění distributora k prodeji se považuje za zrušené v případě prodlení s platbou, aniž by bylo nutné další prohlášení z naší strany. Na naši žádost nám distributor musí oznámit kupujícího/kupující zboží s výhradou vlastnictví. Již nyní nám distributor postupuje veškeré své pohledávky, které vyplývají z prodeje vůči třetím osobám.

 

Příchozí peníze z postoupených pohledávek a musí nám je neprodleně po splatnosti pohledávky z kupní ceny převést. Zákazník musí tyto postoupené pohledávky evidovat ve svém účetnictví, včetně seznamu otevřených položek, a musí to viditelně uvést na svých fakturách.

 

Zákazníkovi je zakázáno zastavit, převést majetek jako zástavu nebo zpracovat či prodat nebo jinak nakládat se zde dohodnutým způsobem se zbožím s výhradou vlastnictví nebo s pohledávkami postoupenými na nás před úplným zaplacením kupní ceny včetně vedlejších pohledávek.

 

Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o opatřeních soudní exekuce a jiných opatřeních, která mají vliv na naše právní postavení jako vlastníka zboží s výhradou vlastnictví. Zákazník musí neprodleně vznést námitky proti takovým opatřením, která se týkají našeho vlastnictví ke zboží s výhradou vlastnictví.

 

V případě svého prodlení s platbou je zákazník povinen nám na naši žádost vrátit zboží v našem vlastnictví včetně příslušných dokladů. Pokud zákazník tuto povinnost nesplní, jsme oprávněni samostatně odebrat zboží s výhradou vlastnictví z úschovy zákazníka, včetně vstupu do prostor zákazníka, otevření dveří a budov. Zákazník se již nyní vzdává práva na jakoukoli námitku proti těmto opatřením. Samotné vyzvednutí zboží z naší strany neznamená odstoupení od smlouvy ani vzdání se práva na úplnou úhradu kupní ceny. Zákazník nám uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odebráním zboží s výhradou vlastnictví.

 

 1. Údržba, servis, opravy

Zákazník je povinen včas zajistit na vlastní náklady řádné provedení všech údržbových, servisních a kontrolních prací, jakož i neprodleně provést všechny nezbytné opravy předepsané a/nebo doporučené v popisu výrobku, a to prostřednictvím nás nebo námi určeného autorizovaného kvalifikovaného servisu, pokud jde o zboží s výhradou vlastnictví, pronajaté zboží, jakož i v případě nákupu na úvěr a/nebo leasing, a obecně s tímto zbožím zacházet šetrně a zdržet se všech opatření, která by mohla ovlivnit hodnotu zboží.

 

Pokud zákazník poruší, byť jen jednu z těchto povinností, jsme oprávněni sami zajistit servisní práce na náklady zákazníka nebo odstoupit od smlouvy.

 

 1. Záruka, odpovědnost

V případě, že zákazníkovi poskytneme záruku na dodané zboží samostatným prohlášením, jsou veškerá záruční práva zákazníka nad rámec této záruky vůči nám vyloučena. V případě použitých strojů jsou jakékoli a veškeré záruční nároky zákazníka vůči nám vyloučeny.

 

Veškeré údaje o rozměrech, hmotnosti, kvalitě a množství, jakož i vzorky kvality zboží jsou závazné pouze tehdy, pokud jsme se k tomu výslovně písemně zvlášť zavázali. Takové údaje slouží zpravidla pouze jako popis výrobku a nejsou žádnou dohodou o konkrétním charakteru a/nebo zvláštní povaze. Nezaručujeme použitelnost zboží pro konkrétní účely zákazníka. Pokud jde o zboží, které vyrábíme na základě specifikací zákazníka, je záruka omezena na provedení podle specifikací. Nejsme povinni zkoumat specifikace poskytnutých zákazníkem, pokud jde o jejich obsah, a proto také neručíme za jejich proveditelnost nebo použitelnost. I v případě prokázané nerealizovatelnosti nebo neproveditelnosti je zákazník povinen zaplatit sjednanou cenu.

 

Za výrobky vyrobené třetími stranami ručíme pouze v rozsahu záruky poskytnuté samotným příslušným výrobcem.

 

Zjevné vady je zákazník povinen písemně oznámit ihned po převzetí zboží, skryté vady ihned po jejich zjištění, v každém případě s podrobným popisem vady. Pokud zákazník toto neprodlené oznámení opomene, jsou veškerá jeho záruční práva na toto zboží vyloučena.

 

Záruční doba činí šest měsíců a začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, jeho zástupci nebo dopravci. V případě, že zákazník zboží nepřevezme, začíná záruční doba běžet od okamžiku, kdy zboží nepřevezme. Právní důsledky záruky musí zákazník uplatnit u soudu žalobou nebo soudním návrhem v záruční době, jinak jsou práva zákazníka ze záruky vyloučena. Mimosoudní oznámení vady neprodlužuje výše uvedenou lhůtu pro uplatnění záručních práv soudní žalobou a/nebo žalobním návrhem.

 

Zákazník nám musí vadné zboží zaslat zpět na vlastní riziko a na vlastní náklady. Dle vlastního uvážení zboží opravíme nebo zákazníkovi poskytneme náhradní zboží bez vad. Nárok na snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy je vyloučen.

 

Nepřebíráme záruční závazky s ohledem na následující vady:

 

 1. a) veškeré závady v souvislosti s běžným opotřebením a/nebo s opotřebitelnými díly (těsnění, maziva atd.);
 2. b) veškeré vady zboží, u kterého nebyla řádně, odborně a/nebo včas provedena předepsaná údržba a servis v souladu s pokyny k údržbě, návody k obsluze a/nebo dokumentací;
 3. c) veškeré vady v souvislosti s použitím, které neodpovídá určenému účelu, použitím v rozporu s návody k obsluze a/nebo jinak nesprávným použitím a/nebo přetěžováním zboží, násilím, nedostatečnou pečlivostí nebo škodlivým zacházením nebo v souvislosti se špatným celkovým stavem zboží;
 4. d) veškeré vady v souvislosti s použitím nevhodných provozních materiálů nebo provozních materiálů, které nejsou předepsány v návodech k obsluze a/nebo v dokumentaci;
 5. e) veškeré vady v souvislosti s pozdní nebo nesprávnou opravou nebo v souvislosti s použitím nevhodného nebo nepřípustného opravárenského materiálu, zejména v případě nedodržení pokynů uvedených v návodech k obsluze a/nebo dokumentaci;
 6. f) veškeré vady v souvislosti s neoprávněnými změnami zboží bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 7. g) veškeré vady v souvislosti s neoprávněnou montáží příslušenství ke zboží bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 8. h) veškeré vady dílů nebo v souvislosti s díly, které pro účely montáže nebo příslušenství dodal zákazník nebo jím určený dodavatel;
 9. i) veškeré vady dílů nebo v souvislosti s díly, které nebyly pořízeny od nás;
 10. j) veškeré vady v souvislosti s vyšší mocí, jako je zejména bouřka, povodeň, mráz a jiné živelné události;
 11. k) veškeré vady v souvislosti s nesprávnou přepravou, krádeží nebo jiným jednáním třetích osob;
 12. l) veškeré vady, pokud je zákazník v prodlení s platbami, které nám má uhradit.

 

Mimo to je vyloučena jakákoli a veškerá odpovědnost, zejména za námi dodané zboží, opravy, údržbu, poradenství, školení a/nebo přepravu, pokud jsme škodu nezpůsobili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Bez ohledu na výše uvedené je v každém případě vyloučena náhrada čistě majetkových škod, následných škod, nepřímých škod, ztrát nebo ušlého zisku. Odpovědnost za škody na zboží, které zákazník převážně používá v rámci svého podnikání, je vyloučena. V každém případě je naše celková odpovědnost za obchodní případ, ať už z jakéhokoli právního titulu, co do výše omezena na příslušnou cenu zboží.

 

 1. Práva duševního vlastnictví

Neneseme odpovědnost a neručíme za to, že námi dodané zboží nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

 

Pokud vyrábíme zboží na základě konstrukčních pokynů, specifikací nebo jiných pokynů zákazníka, zákazník nás zbavuje odpovědnosti za veškeré nároky třetích stran, které z toho vyplývají z důvodu údajného zásahu do práv duševního vlastnictví třetích stran.

 

Kopírovací právo a veškerá další práva duševního vlastnictví v souvislosti se zbožím, jakož i s plány, výkresy, vzorky, modely, katalogy, ilustracemi apod. zůstávají naším výhradním vlastnictvím.

 

 1. Označení předmětu koupě

Zákazník je povinen zajistit, aby všechny štítky a označení, zejména označení původu, číslo modelu, bezpečnostní a provozní upozornění a podobně, umístěné na zboží, zůstaly nepoškozené a dobře viditelné. Veškeré označení a označení dodaného zboží zákazníkem může být provedeno pouze po našem předchozím písemném souhlasu.

 

 1. Ochrana údajů

Jsme oprávněni shromažďovat, uchovávat a/nebo zpracovávat, jakož i předávat třetím osobám, zejména jiným přidruženým společnostem a v případě potřeby úředním orgánům, a to i přeshraničně, veškeré údaje zákazníka a o zákazníkovi, které jsme získali v souvislosti se smluvním vztahem.

 

 1. Různé

Jsme oprávněni postoupit své povinnosti týkající se dodávek jiným přidruženým společnostem.

 

 

V případě, že by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla a/nebo se stala nepřípustnými nebo neplatnými, není tím dotčena přípustnost a platnost ostatních ustanovení těchto podmínek. Smluvní strany se zavazují, že se místo nepřípustného a/nebo neplatného ustanovení dohodnou na přípustném a platném ustanovení, jímž bude zamýšleného účelu dosaženo, pokud možno právně přípustným způsobem.

 

 1. Místo příslušnosti a rozhodné právo

Pro všechny spory v souvislosti s platným uzavřením smlouvy a/nebo s plněním smluvních závazků jsou v prvním stupni příslušné výhradně soudy v Praze v České republice.